Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Utbildningar på Institutionen för biovetenskap visar på god kvalitet

Högskolan i Skövde följer regelbundet upp kvaliteten i sina utbildningar, bland annat via uppföljning av ämnen och utbildningsprogram inom ramen för en sexårscykel. Den genomförda uppföljningen av ämnen och program på Institutionen för biovetenskap visar på ett gott resultat. De ämnesvisa rapporterna kommer nu att fungera som underlag för vidare utveckling av verksamheten.

I uppföljningen granskas bland annat programmens progression, studentinflytande, arbetslivsanknytning och forskningsanknytning samt det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs i lärarlaget och den lärarkapacitet och lärarkompetens som finns i ämnet. Under juni månad avslutades uppföljningen av samtliga ämnen på Institutionen för biovetenskap: bioinformatik, biovetenskap, filosofi, kemi, kognitiv neurovetenskap och systembiologi.

Det framgår av uppföljningen att institutionen bedriver ett kontinuerligt kvalitetsarbete med tydliga och väl etablerade processer. Kursutvecklingen följer en strukturerad institutionsgemensam process. Studenternas svarsfrekvens på kursvärderingar är i många fall lägre än önskat. Ett högskoleövergripande arbete med syfte att förbättra processen med kursutvärderingar för hela verksamheten, har under våren initierats av fakultetsnämnden.

Bioinformatik

Forskningsanknytningen på programmet är stark och de studenter som tagit examen har hög etableringsgrad. Utbildningsprogrammet visar en tydlig och systematisk progression för det granskade examensmålet. Magisterprogrammet har två lokala mål som knyter an till det Högskolegemensamma temat digitalisering för hållbar utveckling.

Biovetenskap

Ämnet är en central del av utbildningsutbudet vid institutionen. Lärarna har god vetenskaplig kompetens med stort antal disputerade lärare. Även den pedagogiska kompetensen är god. Uppföljningen visar att framför allt studenterna på grundnivå upplever en hög grad av progression i sina utbildningar.

Filosofi

Ämnet har en tydlig och relevant roll kopplat till flera av Högskolans utbildningar. Lärarna inom ämnet har på ett föredömligt sätt återkopplat till studenterna efter genomförda kursutvärderingar. Det är viktigt att säkra kompetensväxling i ämnet. Ämnet saknar pedagogiskt meriterad eller excellent lärare.

Kemi

Ämnet har en tydlig och relevant roll kopplat till flera av Högskolans utbildningar. Ämnet är en viktig del i Högskolans behörighetsgivande utbildningar som möjliggör vidare studier inom framförallt ingenjörsvetenskap, biomedicin och biovetenskap. Lärarna har god vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

Kognitiv neurovetenskap

Progressionen för det granskade examensmålet är tydligt och systematiskt upplagd i programmen. Det finns en tydlig röd tråd för hur ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i den löpande undervisningen. Svarsfrekvensen på kursutvärderingarna inom båda programmen har ökat kraftigt under det senaste läsåret. Detta är en följd av ett målinriktat arbete som genomförts gemensamt i lärarlaget. Ämnet saknar pedagogiskt meriterad eller excellent lärare.

Systembiologi

Programmen har internationell prägel och en stor andel internationella studenter. Forskningsanknytningen på programmen är stark och de studenter som tagit examen har hög etableringsgrad. Lärarkompetensen är bred, men fler lärare behöver beredas möjlighet till docent-/professorsmeritering då antalet program på avancerad nivå ökat de senaste åren.

Alla ämnen följs upp var 6:e år

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp var 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem. Uppföljningen genomförs av Högskolans fakultetsnämnd.

 

Önskar du mer information eller ta del av rapporterna i sin helhet, kontakta Jessika Cullberg eller registrator.

Skapad: 2020-06-24