Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Fusk och disciplinära åtgärder

Vid Högskolan i Skövde är all form av fusk förbjudet och leder till disciplinära åtgärder. Även att försöka fuska leder till disciplinära åtgärder. Men vad är fusk och vad händer om du har fuskat?

Trycksaker med logotyp på till event på Högskolan.

Det finns givetvis flera olika slags fusk och försök till fusk. Det kan handla om att du vid tentatillfället använder otillåtna hjälpmedel som fusklappar, anteckningar eller mobiltelefon.

Fusk är också om du använder någon annans arbete utan att ange var uppgifterna kommer från, det vill säga plagierar. Högskolor och universitet använder i dag ett automatiserat system, Urkund, som kontrollerar studenters olika arbeten mot Internet, material från förlag och tidigare inskickade studenttexter. Det är därför väldigt viktigt att du lär dig vilka regler som gäller för citering och källhänvisning. Att hänvisa till andras material i dina arbeten är tillåtet, så länge du alltid följer reglerna för referenshantering och noga anger källan. Det är också fusk om du och dina studiekamrater jobbar i hop med en uppgift som ska göras enskilt. Du ska inte heller låta någon annan student kopiera dina svar från en tenta eller arbetsuppgift.

Du kan också bli anmäld om du stör undervisningen, uppträder hotfullt eller utsätter annan student eller personal för trakasserier. Det är alltså inte bara fusk eller försök till fusk som leder till disciplinära åtgärder, utan också om du beter dig olämpligt i samband med dina studier.

Ditt eget ansvar

Det är viktigt och det är ditt ansvar som student, att du tar del av den information som finns om tentamensregler, regler för citering, referat, källhänvisningar, ordningsregler vid laborationer med mera.

Vad händer om du har fuskat?

Om du misstänks för fusk – eller försök till fusk - anmäls du till rektor. Högskolans rektor kan själv besluta i ärendet eller välja att lämna över det till Högskolans disciplinnämnd som utreder ärendet. I nämnden sitter förutom rektor, även student- och lärarrepresentanter och en lagfaren ledamot. En lagfaren ledamot är en nuvarande eller före detta domare vid exempelvis tingsrätt. Under handläggningen av ditt ärende kommer du att få möjlighet att ge din syn på anmälan och svara på frågor.

Disciplinnämnden har möjlighet att beslut om att:

  • Lämna anmälan utan vidare åtgärd
  • Ge dig en varning
  • Stänga av dig från undervisning under en begränsad tid, dock högst sex månader

Varning eller avstängning

Om du får en varning innebär det inte begränsning någon inskränkning i dina möjligheter att studera på Högskolan. Men det är en disciplinär åtgärd som markerar att den anmälda händelsen har passerat gränsen för vad som är tillåtet.

Om disciplinnämnden fattar beslut om avstängning innebär det att du inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid du är avstängd. Du få heller inte vistas i Högskolans lokaler eller på annan plats där Högskolan har verksamhet. CSN får också information om din avstängning. Beslut i disciplinärenden från rektor eller nämnd syns inte på ditt kursbevis, examensbevis eller i utdrag från Ladok, men det sparas i Högskolans diarium. Beslutet är en allmän handling och kan därför begäras ut från Högskolans diarium.

Du kan överklaga beslutet

Disciplinnämndens beslut kan enligt högskoleförordningen överklagas hos förvaltningsdomstol. Beslutet ska överklagas skriftligt. Du ska tydligt ange vilket beslut du överklagar och den ändring du begär. Högskolan ska ha skrivelsen med ditt överklagande senast tre veckor från den dag du fick beslutet. Samtidigt som du får beslutet får du mer information om hur överklagan går till.

Läs mer: ur lagtexterna

Enligt högskoleförordningen, 10 kapitlets 1 §, får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4§ diskrimineringslagen (SFS 2008:944)
Skapad: 2019-09-25