Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studentinflytande vid Högskolan

Studentinflytande är enligt högskolelagen din rätt att som student utöva inflytande över din utbildning. Studentinflytande finns bland annat för att säkra att Högskolans utbildningar har bra kvalitet. Kvalitetsarbetet är därmed ett gemensamt ansvar. Både Högskolans medarbetare och du som student bidrar till kvalitetsarbetet.

Engagera dig och ge återkoppling

Högskolan ska arbeta för att du som student tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla din utbildning. Det betyder att våra studenters erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara.

Högskolan värdesätter att du som student engagerar dig i utbildningens kvalitet och vidareutveckling och vi uppmuntrar dig att utöva inflytande över din utbildning. Vi hoppas också att du som student ger oss återkoppling, till exempel genom att svara på de kursvärderingar som kommer efter varje avslutad kurs.

Högskolans kvalitetsarbete (his.se)

Om du har frågor om studentinflytandet

Du kan läsa mer om studentinflytandet i Högskolans anvisningar för studentinflytande (PDF). Om du har frågor eller klagomål som rör din utbildning, beskriver Högskolans anvisningar för frågor eller klagomål från studenter hur du ska agera.

Har du frågor eller tankar om studentinflytandet eller din utbildning kan du kontakta Högskolans studentservice.

 

Studentrepresentation

Studenterna på en högskola eller ett universitet har enligt högskolelagen rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Studentkåren representerar studenterna

Studentkåren utser de studentrepresentanter som ska delta i exempelvis styrelsen, fakultetsnämnden och utbildningskommittéerna. Dessa studenter representerar då också de studenter som inte är medlemmar i Studentkåren.

För att Studentkåren ska veta vilka nämnder, råd och andra organ som finns vid Högskolan uppdaterar Högskolan löpande en webbsida där de olika organen finns listade (his.se). Den medarbetare på Högskolan som är ansvarig för varje organ ska ha en dialog med Studentkåren och ta reda på om det är lämpligt att Studentkåren finns med i organet.

Beslut eller beredning av en enda person

Även när beslut fattas av en enda medarbetare på Högskolan ska information lämnas till och samråd ske med en representant för studenterna. Samrådet ska äga rum i god tid före det att beslutet fattas. Bestämmelser om detta finns i högskoleförordningen.

Det finns en rapport där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har sammanställt hur studentrepresentation fungerar vid 20 olika typer beslut på en högskola. Du hittar rapporten på uka.se.

Högskolans rutiner för studentinflytande när en enda person bereder eller fattar beslut beskrivs i anvisningarna för studentinflytande (PDF).

Studentkårens roll

En studentkår ska enligt högskolelagen bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna och förutsättningarna för studier vid Högskolan. Studentkåren ska också representera studenterna.

Studentkåren i Skövde är en sammanslutning av studenter som har ansökt om och fått ställning som studentkår. Studentkåren i Skövde har status som studentkår från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2022. Du som student kan engagera dig i Studentkåren i Skövde.

Här kan du läsa mer om Studentkåren och de studentföreningar som finns för Högskolans studenter.

Du kan också kontakta Studentkåren via kårens webbplats.

Skrivelse från Studentkåren till Högskolan

Studentkåren i Skövde har tagit initiativ till att sammanställa en årlig studentkårsskrivelse. I skrivelsen framför kåren sina synpunkter på hur Högskolan arbetar med sina utbildningar.

För Högskolan i Skövde är studentkårsskrivelsen viktig. Skrivelsen innehåller information som Högskolan kan använda i arbetet med att utveckla sina utbildningar. När studentkårsskrivelsen kommer in till Högskolan tas den därför om hand enligt en speciell process. Processen gör att kårens synpunkter kan nå ut till Högskolans olika delar. Läs mer i Högskolans rutinbeskrivning gällande studentkårsskrivelser.

Du kan få den senaste studentkårsskrivelsen och Högskolans uppföljning av skrivelsen genom att kontakta Studentkåren i Skövde (extern länk) eller mejla Högskolan i Skövdes registrator på registrator@his.se.

Uppdaterad: 2022-12-16 10:22:30
Skapad: 2021-01-22

Student på forskarutbildning

För dig som är doktorand finns information om inflytande och kvalitet på vår externwebb.