Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Mentor

En mentors uppdrag utgår alltid från studentens behov. En mentor ska kunna hjälpa till med att få struktur på studierna, samt gå igenom kursplan med lärandemål, kursanvisningar och schema.

Universitet och högskolor ska enligt Diskrimineringslagen (2008:567) motverka diskriminering och främja lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En tolerant och inkluderande studentmiljö

Riktat pedagogiskt stöd

En funktionsnedsättning är individuell och påverkar studiesituationen på olika sätt. En förutsättning för att erhålla riktat pedagogiskt stöd, är att studenten kan uppvisa en dokumentation på en varaktig funktionsnedsättning. Varje student som ansöker om stöd erbjuds ett personligt möte med samordnare för riktat pedagogiskt stöd för att diskutera studentens behov av riktat pedagogiskt stöd.

En student med funktionsnedsättning kan vara berättigad till stöd från en mentor. Stödet som mentor kan ges av en person som har erfarenhet av högskolestudier, till exempel en student med studievana eller annan person med erfarenhet av akademiska studier.

Mentorsstöd ges ej av lärare eller doktorand som är anställd av Högskolan i Skövde. En student med funktionsnedsättning kan vara berättigad till mentor som ger stöd i struktur och planering.

Mentorns uppdrag

En mentors uppdrag utgår alltid från studentens behov. En mentor ska kunna hjälpa till med att få struktur på studierna, samt gå igenom kursplan med lärandemål, kursanvisningar och schema.

Studenten ska kunna få stöd i att göra en studieplan, sätta upp mål och delmål samt följa upp dessa. Mentorn kan gå igenom studieuppgifter och hjälpa till med att tolka innehåll, prioritera i kursmaterial och konkretisera instruktioner samt ge råd i olika undervisningssituationer.

Mentorn ska vara ett bollplank i studierelaterade frågor och även försöka öka studentens motivation för studierna. Mentor ska också vägleda studenten i var viktig information finns, Studentportalen, lärplattformen Canvas eller hänvisa till andra stödfunktioner vid Högskolan i Skövde. En del av de här uppgifterna kan variera utifrån mentorns bakgrund och erfarenheter.

Bemötande

Motivationen hos studenter med funktionsnedsättning kan på grund av tidigare misslyckanden eller dåliga erfarenheter vara låg. Det är därför extra viktigt med bra bemötande och gott om tid.

Som mentor behöver du skapa förtroende och bygga en god relation. För att underlätta för studenten är det bra att ge tydlig och konkret information, var ska vi ses, vad ska vi göra, vad behöver du ha med dig, hur länge ska vi hålla på.

Undvik i möjligaste mån att av- eller omboka mötet. Ta reda på när på dagen studenten har sin bästa form och försök förlägga mötet till den tiden. Ha höga förväntningar på dig själv som mentor men rimliga förväntningar på studenten med funktionsnedsättning. Tänk på att anpassa era möten, ta pauser om det behövs, erbjud andra mötesformer som telefonsamtal, digitala möten eller promenadmöten.

Arbetssätt

Ta med i beräkningen att inplanerade möten kanske inte blir av. Påminn om mötet med ett sms samma dag om det behövs.

Det finns ofta ett stort behov av struktur och rutiner, arbeta gärna med listor, schema eller bilder för att underlätta. Se till att ha tid kvar för att sammanfatta och stämma av att ni har en samsyn kring överenskommelser eller planering. Ge inte för mycket information på en gång, ta en sak i taget.

Det är viktigt att veta att för en del studenter med funktionsnedsättning kan skolvardagen vara så krävande att risken för utbrändhet är hög. Underlätta genom att hjälpa till så att formella krav på studenten uppfylls, påminn om deadlines, att lämna in underlag, anmäla till tentamen med mera.

Det är viktigt att du vet var din kompetens och ditt ansvar ligger och när andra professioner ska ta vid. Låt inte studenten hamna mellan stolarna, se till att rätt kontakter tagits och att studenten har fått svar på sina frågor. Det är du som mentor som har ansvar för att upprätthålla kontakten med studenten.

Samverkan

Om studenten önskar kan du som mentor delta på möten med andra professioner på högskolan. Det kan till exempel vara med studie- och karriärvägledare eller på handledningsmöten. Tänk då på att det är studentens möte, ta hellre en diskussion med studenten efter mötet än under mötet.

Ansvarsfördelning

Det är studentens ansvar att driva sina studier framåt. Studenten ska vara aktiv mellan mötena och använda de planeringsverktyg ni kommit överens om. Studenten ska vara förberedd och ha med sig aktuellt och relevant material. Mentorn ska också vara väl förberedd inför bokade möten.

Mentorn förväntas inte sprida information om uppdraget vidare. Mentorn ansvarar för att ta kontakt med samordnare för riktat pedagogiskt stöd vid förändringar i arbetet med studenten.

Prövning av mentorsstödet

Stödet kan komma att omprövas om studenten inte klarat av flera kursmoment i följd trots mentorsstöd. För att få fortsatt mentorsstöd bör studenten ha tillräckliga studieresultat och vara registrerad på minst en kurs. Om studenten inte hör av sig eller kommer på bokade möten omprövas också behovet av mentor.

Intresseanmälan

Du som vill bli mentor skickar in en intresseanmälan till riktatstod@his.se

I intresseanmälan beskriver du dig själv lite kort.

Introduktionskurser för nya mentorer erbjuds vid några tillfällen per läsår.

Praktiska frågor

Uppdaterad: 2024-04-15 13:20:02
Skapad: 2023-07-07

Kontakt

Mentorshandledare
Virpi Westin
mentorsstod@his.se

Utbildningstillfälle för nya mentorer

Mejla din anmälan till mentorsstod@his.se

  • Tisdag 21 maj 15:15-16:45. Detta tillfälle på Distans/Zoom sker på svenska
  • Onsdag 22 maj 10:15-11:45. Detta tillfälle på Campus sker på svenska
  • Måndag 27 maj 13:15-14:45. Detta tillfälle på Campus sker på svenska
  • Torsdag 30 maj 10:15-11:45. Detta tillfälle på Campus sker på engelska