Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Studenterna ger svar om distansstudierna

Sedan förra våren har Högskolans studenter i stor utsträckning haft undervisning på distans. En stor omställning som ställt höga krav på studenterna. Därför genomförde Högskolan nu för andra gången en enkät för att få höra vad studenterna tycker om distansstudierna. - Vi uppskattar verkligen att så många studenter har svarat på enkäten och lämnat synpunkter. Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete, säger Elizabeth Persson, biträdande chef för Avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Här följer en sammanfattning av svaren i enkäten och i flera fall även en jämförelse med förra årets enkät.

Första gången studentenkäten genomfördes var för ett år sedan och i mitten av mars var det dags igen. 70 procent av de svarande studenterna att de känner till Högskolans åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 och 28 procent att de delvis känner till det. Nästan 90 procent tycker det har varit tydligt vilka moment av utbildningen som sker på distans och vilka som sker på campus/lärcentra och det är i stort sett samma svar som i fjol. Ett flertal studenter efterlyser bättre framförhållning om var undervisningsmomentet ska ske och tydligare information på schemat.

Ökad frihet och flexibilitet att plugga hemifrån

Drygt 60 procent svarar att studier på distans fungerat bra, medan 30 procent inte tycker det. Ungefär en tiondel uppger att de inte har någon åsikt om det. I fjol var det hälften av de svarande som uppgav att undervisningen på distans fungerade lika bra som på plats.

På frågan om varför de tycker att distansstudierna fungerat bra nämns: Högskolan och lärarna har anpassat undervisning- och examinationer samt stöd till studenter väl. Att lärarna är flexibla och uppfinningsrika för att hitta nya sätt att nå ut med den kunskap som förmedlas och att de digitala plattformarna Zoom och Canvas fungerar bra. Zoomföreläsningar live har haft stor betydelse då man kan ställa frågor direkt till läraren.

Bland fördelarna lyfts, precis som i fjol, att inspelade föreläsningar ger flexibilitet och frihet att kunna styra när och var man studerar, samt möjlighet att kunna delta i undervisningen trots sjukdom eller om man är hemma för vård av barn. Andra fördelar är minskade kostnader för resor och större studiero. Där undervisningen fungerat särskilt väl lyfter studenter upp ett stort engagemang och möjligheten till interaktion med lärare och andra studenter.

Svårt med studiemotivation och ökad ensamhet

De som tycker distansundervisningen inte fungerat bra lyfter att det är svårt med studiemotivation och disciplin, utan den sociala kontakten man får på campus. Studenter anger att man önskar få information med ökad tydlighet och med bättre framförhållning, efterlyser en enhetligare struktur i Canvas och att tillgången till stöd och hjälp varierat.

Tekniska problem för både lärare och studenter med Zoom lyfts upp som en svårighet, liksom det kan var svårt att få arbetsro hemma och att man inte har tillgång till all utrustning som behövs. Över 60 procent av studenterna konstaterar att studier hemifrån innebär mycket stillasittande och att det är svårt att skilja på studietid och fritid.

Hälften saknar att plugga på Högskolan, sociala kontakter och uppger att ensamheten ökat. Av de 30 procent som inte tycker distansstudierna fungerat bra uppger över hälften att det är svårt med fokus, studiemotivation och självdisciplin.

För- och nackdelar med tentor på campus eller via zoom

Några frågor gäller tentamina. 46 procent uppger att salstenta fysiskt på campus ha fungerat bra och 40 procent har ingen åsikt. 14 procent säger att det fungerat mindre bra och uppger att det inte har känts tryggt, att deltagarna satt för tätt och att restriktionerna inte följdes. En del önskar att munskydd/visir ska delas ut.

De som tyckte det fungerade bra med salstenta på campus har istället upplevt att restriktionerna följts, att det varit tillräckligt avstånd mellan deltagarna och att det var bra organiserat med tydliga instruktioner. Vidare att det var lättare att fokusera när salstentan var på Högskolan för det var inga tekniska problem och att det fungerade lika bra med tenta på campus som innan Corona.

Var tredje student har uppgett att de genomfört en zoom-övervakad digital tenta och 55 procent av dem tyckte de fungerade bra. Här lyfts fördelar med att kunna göra en tenta på ett smittsäkert sätt och att det var tydlig information kring genomförandet. Andra upplevde obehag av att vara övervakade och mer stress för oro kring tekniska problem.

90 procent av studenterna anger att de har haft den utrustning som behövs för att klara utbildningen på distans. Det man oftast saknat är rätt programvaror, tillgång till skrivare och scanner samt att internetuppkopplingen inte varit tillräckligt bra.

Hjälp med studiemotivation

På flervalsfrågan ”Om distansundervisningen fortsätter under höstterminen, vilket stöd behöver du för dina studier?” hamnar stöd gällande studiemotivation överst på listan både vid den här och förra årets enkät.

  1. Studiemotivation
  2. Mer inspelat eller digitalt material
  3. Studieteknik, studieplanering,
  4. Socialt – hitta kompisar,
  5. Stöd kring stresshantering
  6. Bättre snabbare kommunikation med lärare
  7. Sociala aktiveter fysiskt
  8. Tydligare information om kursers/examinationers upplägg i canvas
  9. Pedagogiskt stöd från lärare
  10. Stöd kring akademisk skrivande

Fakta om enkäten:
Enkäten genomfördes under tiden 6-19 mars 2021 via Evasys. Den skickades till studenter antagna till campus- och lärcentrabaserade utbildningar, fristående kurser samt även till internationella studenter.

Den skickades till totalt 3373 studenter och antal svar var 775, vilket ger en svarsfrekvens på 23 procent. I fjol var motsvarande siffra 24 procent.

 

Skapad: 2021-05-11

Kontakt:

Bitr. Chef
Avdelningen för utbildnings- o studentstöd