Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Genomförd uppföljning av ekonomutbildningar

Uppföljningen av ämnen och program på institutionen för handel och företagande är nu avslutad. Uppföljningen visar att utbildningen i stort sett är väl fungerande. Flera goda exempel lyfts fram, men också några viktiga områden som behöver åtgärdas. Fakultetsnämnden föreslår att ämnet industriell ekonomi avvecklas av kvalitetsskäl. De ämnesvisa rapporterna kommer nu att fungera som underlag för vidare utveckling av verksamheten.

Uppföljningen genomförs av fakultetsnämnden med stöd av externa bedömare och har omfattat ämnena företagsekonomi (inklusive fem program), juridik, statistik, och industriell ekonomi. Ämnet nationalekonomi kommer att följas upp under våren 2020. Nedan lyfts några av de styrkor som identifierats, tillsammans med några områden där utveckling behövs för att bibehålla och höja kvaliteten inom utbildningen.

Gemensamt för berörda ämnen

Ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt som inkluderar samtliga ämnen vid institutionen har påbörjats. Seminarier som både behandlar forskningsfrågor och pedagogiska frågor genomförs regelbundet i lärarkollegiet. Den sammantagna vetenskapliga kompetensen är god. Andelen doktorer, docenter och professorer har ökat kraftigt de senaste åren. Däremot behöver formell pedagogisk kompetens och meritering för lärarkollegiet prioriteras och andelen meriterade och excellenta lärare öka. Kursutvärderingarna har över lag låg svarsfrekvens och lärares sammanfattande omdöme saknas ofta.

Juridik

Ämnet har en tydlig och relevant roll i Högskolans ekonomutbildningar och bidrar även till utbildning inom samtliga övriga institutioner. Ett långsiktigt och systematiskt arbete har bedrivits under ett antal år för att utveckla ämnet och den kompetens som finns bland lärarna. En tydlig plan för fortsatt utveckling finns också. Personalen har bred erfarenhet av kursutveckling, undervisning och examination inom högre utbildning. Samtliga kursansvariga för kurser som ingår i berörda utbildningsprogram har dokumenterat lärarens omdöme i samband med kursutvärdering, vilket är föredömligt.

Statistik

Ämnet har en tydlig och relevant roll i Högskolans ekonomutbildningar och bidrar även till utbildningar vid flera andra institutioner. Ämnet skulle kunna utvecklas ytterligare av att en forskningsaktiv disputerad lärare på del av en anställning bidrar till kvalitetssäkringsarbetet och utvecklingen av ämnet.

Företagsekonomi

Samtliga utbildningar har en tydlig relation till huvudområdet samtidigt som de ger möjlighet till profilering. Kurserna inom resursämnen som ges inom ramen för programmen har en tydlig roll. Tydligare pedagogiska koncept på programnivå behöver utvecklas och samsyn kring progressionsbegreppet säkerställas. Studenterna visar överlag goda ämneskunskaper i sina examensarbeten, men brister i förmågan att tillämpa vetenskaplig metod. Institutionen behöver säkerställa att det kvalitetsarbete som idag bedrivs inom de tre ämnesinriktningarna integreras i högre grad.

Industriell ekonomi

Behovet och nyttan av ämnet i dess nuvarande form ifrågasätts. Ämnesdefinitionen anses inte spegla ämnets benämning och ämnets klassificering till utbildningsområdet teknik ifrågasätts. Ämnets kvalitetsarbete och utveckling sker idag helt integrerat med det kvalitetsarbete som sker inom ämnet företagsekonomi, vilket utgör en risk för ämnets särart och identitet. Fakultetsnämnden föreslår att ämnet avvecklas av kvalitetsskäl.

Alla ämnen följs upp vart 6:e år

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem. Syftet med uppföljningarna är att bibehålla och höja utbildningarnas kvalitet. Nästa uppföljningsomgång startar redan i slutet av september och omfattar samtliga ämnen på institutionen för biovetenskap.

Skapad: 2019-09-16