Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)

Notifikationer

 

Vi har lyssnat på er!

Studentbarometern genomfördes första gången på Högskolan i slutet av 2018. Studenternas svar i enkäten ligger till grund för många av de åtgärder som gjorts för att förbättra studiemiljön. Det handlar om allt från åtgärder i den fysiska miljön på campus till insatser för ökat studentinflytande och meröppet på biblioteket.

Lista med åtgärder från Studentbarometern 2018

Utvecklat stöd till studenter

Studenter poängterade att behovet av stöd både i början av och under studierna behövde bli bättre på Högskolan. Studenterna tog upp områden som stresshantering, studieplanering, akademiskt skrivande och även psykisk ohälsa. Genom enkäten framkom också att många inte kände till befintliga former av studiestöd samtidigt som behovet av digitalt stöd blev tydligare. Vidare vill studenterna att scheman för undervisning och examinationer ska bli tillgängliga tidigare.

– Det är otroligt viktigt att vi får höra vad studenterna tycker och hur de upplever olika saker. Nu har Högskolan förstärkt Studenthälsan för att möta behovet av den psykiska ohälsan bland studenter och vi kan erbjuda samtalsstöd både på plats eller via Zoom. De studentstödjande funktionerna har även filmer och livewebbinarium via Zoom kring studieteknik, tentastress, studieplanering och om att söka jobb, säger Elizabeth Persson, biträdande chef avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Meröppet på biblioteket

Studentstödet genomför också, i samverkan med Högskolebiblioteket och flera utbildningsprogram, ett projekt för hållbara studier och akademiskt skickliga studenter.  Åsikter i Studentbarometern relaterade till biblioteket handlade om tillgång till fler grupparbetsplatser och kurslitteratur, öppettider, belysning och behov av stöd i akademiskt skrivande.

– Vi har infört meröppet i biblioteket så studenter har tillgång till studiemiljöer och kurslitteratur även vissa tider när biblioteket är obemannat, säger Lotta Gustafsson, bibliotekschef.

Efter ombyggnad finns nu i biblioteket ytterligare en studiemiljö med grupparbetsplatser och dessutom är delar av belysningen utbytt. Utbudet av e-böcker, bland annat kurslitteratur, har ökat. I Studieverkstans stöd i akademiskt skrivande ingår numera, förutom individuell handledning, även undervisning och digitala lärresurser.

Nyrenoverade salar och fler grupprum

När det gällde den fysiska miljön på övriga Högskolan framförde studenter även här önskemål om fler grupprum och bättre bord och stolar efterlystes till fler salar. De senaste åren har en del salar renoverats och försetts med nya mattor, sänkta innertak, ledbelysning och bekvämare stolar. I E-huset- och G-huset finns också fler grupprum än tidigare och man har även sett över skyltningen så att det ska vara lättare att hitta både inomhus och utomhus på campus.

Förbättrade lunchmöjligheter

Det finns nu fler bord och stolar både för studier och lunch. Det fanns också önskemål om att i större utsträckning kunna ta med sig sin egen lunch. Nu finns betydligt fler kylskåp och även nya mikrovågsugnar har köpts in, dessutom har avfallshanteringen gjorts om helt och källsorteringsmöbler har placerats ut på strategiska platser på campus.

Restaurang Götasalen har också genomgått en totalrenovering för att skapa en trevligare miljö som går att använda som både matsal, lounge och studieplats. På många platser i högskolehusen är belysningen också utbytt till led som är både dagsljuskänsliga och energisparande. Brist på nätuttag och även eluttag påpekades också i enkäten. Numera finns nätuttag i korridormiljön i G-huset och utanför Caffè Dallucci finns fler eluttag.

– Andra förslag på förbättringar handlade om utemiljön. Det har resulterat i att utomhusmiljön runt Högskolevägen är helt omgjord och nu finns fler bord och sittplatser. Även mellan D-huset och Biblioteket är det omgjort med bland annat fler planteringar, säger Elizabeth Persson, biträdande chef avdelningen för utbildnings- och studentstöd.

Distanspedagogik och digitalisering av kurser

Frågan om utökat studentstöd framkom också i enkäten och där pågår insatser för att det ska utökas. Arbete med scheman och examinationers planering utifrån ett studentperspektiv, liksom digitalisering av kurser och utveckling av distanspedagogik är andra områden där Högskolan jobbar med åtgärder och lösningar. Ständigt pågående är översyn av struktur i utbildningsprogram, och pedagogiskt utvecklingsarbete för en mer hållbar studie- och arbetssituation.

– Men givetvis finns det åtskilligt kvar att jobba med. Tidigare studenters åsikter finns kvar liksom att Högskolan sammanställer materialet från årets Studentbarometer. Era synpunkter och åsikter är viktigt i vårt fortsatta arbete för att förbättra studiemiljön, säger Elizabeth Persson.

Urval av Högskolans åtgärder från Studentbarometern 2018

 • Studentstödet har livewebbinarium via Zoom om bland annat studieteknik, studieplanering, tentastress, sluta skjuta upp-beteende och om att söka jobb.
 • Högskolan har förstärkt Studenthälsan för att bättre kunna möta studenters behov av stöd.
 • Utvidgat stöd i Studieverkstan där individuell handledning kompletterats med undervisning och digitala lärresurser.
 • Fler bord och stolar för studier och lunch – en hel del har köpts in och fler på gång.
 • Förbättra värmen i lokalerna – det ses över kontinuerligt och en del justeringar gjorda.
 • Förbättra ventilationen i lokalerna – det ses över kontinuerligt och en del justeringar gjorda.
 • Fler grupprum – ja, framförallt i E-huset och G-huset finns det fler grupprum nu samt även nyinköpta tv-skärmar.
 • Bättre stolar och bord – flera lärosalar har fått nya möbler och mer är beställt. Ett antal salar har renoverats.
 • Fler mikrovågsugnar – ja, ett antal mikrovågsugnar har tillkommit.
 • Fler kylskåp – ja, fler har tillkommit.
 • Bättre skyltning till föreläsningssalar, campus och återvinning. Arbetet pågår samt uppmärkning av punktskrift till de allmänna föreläsningssalarna.
 • Förbättra belysningen i lokalerna – belysningsarmaturer har bytts ut till led som dessutom är dagsljuskänsliga och energisparande. Närvarodetektering i vissa korridorer.
 • Fler bord och stolar utomhus – utomhusmiljö runt Högskolevägen är helt omgjord, fler bord, sittplatser har tillkommit, samt utomhusmiljön mot mellan D-huset och Biblioteket är helt omgjort, fler planeringar har tillkommit.
 • Fler el- och nätuttag – i hela korridorsmiljön i G-huset har installerats fler nätuttag, även eluttag utomhus har installerats utanför Caffè Dallucci.
 • Källsorteringskärl – avfallshanteringen har gjorts om helt och källsorteringsmöbler cirka 35 stycken har placerats ut på strategiska platser på campus.
 • Energibesparingsåtgärder/miljötänk – Högskolan har anslutit sig till Klimatramverket för kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan.
 • Restaurang Götasalen har totalrenoverats.
 • Meröppet i biblioteket för tillgång till studiemiljöer och kurslitteratur även vissa tider när biblioteket är obemannat.
 • Ombyggnad i biblioteket – Ny studiemiljö med grupparbetsplatser i tidigare tidskriftsmagasin.
 • Byte till ledbelysning i vissa delar av biblioteket.
 • Fler e-böcker.
 • Utvidgat stöd i Studieverkstan, individuell handledning har kompletterats med undervisning och digitala lärresurser.
 • Vi vet att det efterfrågas fler parkeringsplatser, men eftersom Högskolan inte äger marken är det svårt att lösa det.

Till sidans topp

Mer information

student.his.se/studentbarometern finns det frågor och svar rörande Studentbarometern 2021.

Uppdaterad: 2021-11-23 14:47:23
Skapad: 2021-11-18

Kontakt

elizabeth.persson@his.se
(bitr chef avdelningen för utbildnings- och studentstöd)

studentbarometern@his.se