Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

MFS-stipendium

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte.

För att kunna bli beviljad stipendium ska du under minst åtta veckor studera frågor eller företeelser som har betydelse för landets utveckling, till exempel inom hälsa, ekonomi eller teknik.

Sista ansökningsdag

Högskolan i Skövde ansöker varje år om medel för MFS-stipendium och för 2020/2021 har vi ett antal stipendier att dela ut.

Informationen om att ansöka om MFS-stipendium inför hösten 2020 kommer inom kort.

När du ansöker om MFS-stipendium ska du använda blanketten MFS Application Form.

Notera att du bara kan få ett MFS-stipendium. Om du blev beviljad ett stipendium för ett examensarbete på kandidatnivå kan du inte söka igen för ett examensarbete på magister- eller masternivå.

Kriterier för att kunna ansöka

 1. Studenten skall vara registrerade vid Högskolan i Skövde och ha avklarat minst 150 svenska högskolepoäng vid utresa. 
 2. Studenten får inte tidigare ha beviljats något SIDA-finansierat stipendium för liknande studier.
 3. Studenten är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Student från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beslut om tilldelning av stipendiemedel. 
 4. Studenten måste ha goda kunskaper i engelska och göra examensarbetet på engelska (samt åtminstone ha baskunskap i svenska)
 5. Studenten får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

Ämne

Du kan söka MFS-stipendium för att skriva uppsats inom vilket ämne som helst, under förutsättning att uppsatsen och frågeställningen är relevanta för landet. En uppsats där du till exempel studerar ett svenskt företags förutsättningar i ett utvecklingsland utan att inkludera det svenska företagets påverkan på den lokala befolkningen eller ekonomin, kan inte beviljas ett MFS-stipendium.

Språk och land

Uppsatsen ska skrivas på engelska eller på landets officiella språk om det är franska, portugisiska eller spanska och du behärskar detta språk på minst gymnasienivå. För att uppfylla kraven för stipendiet ska fältstudien genomföras i ett utvecklingsland som är godkänt av Universitets- och högskolerådet (UHR). En förteckning över godkända länder finns på UHRs webbsida, (i högerkolumnen finns en länk till en PDF-fil). Vissa möjliga samarbetsländer är klassade som farliga resmål av Utrikesdepartementet men studenter har möjlighet att bli försäkrade genom Kammarkollegiet under sin utlandsvistelse.

Handledare

För att vara aktuell för MFS-stipendium måste du ha en handledare på Högskolan i Skövde samt en kontaktperson i det land du ska resa till. Du är välkommen att vända dig till Högskolans MFS-handläggare för tips på kontaktpersoner i fält.

Ansökan

Du ska skriva din ansökan på engelska. Din ansökan ska innehålla MFS Application Form. Detta dokument ska fyllas i, skrivas ut och signeras.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska, vara max 2000 ord och innehålla:

 • Bakgrund, syfte, metod och upplägg för uppsatsen med tydlig anknytning till utvecklingsfrågor och det ämne som du skriver inom
 • Koppling till något av de 17 globala målen
 • Tidsplan som täcker både resan och uppsatsskrivandet samt preliminärt datum för den obligatoriska förberedelsekursen i Härnösand
 • Kort beskrivning av hur boende planeras på plats i vistelselandet 
 • Eventuella förutsedda kritiska moment som kan hota genomförandet av projektet och förslag till alternativt upplägg gällande metodik, datum för resan etc.  
 • Brev från din kontaktperson i mottagarlandet. Detta brev ska innehålla en inbjudan från kontaktpersonen vid organisationen/myndigheten/orten där studien ska utföras. Det ska framgå att personen accepterar att vara din kontaktperson och om det är ett oroligt område bör det även framgå hur säkerheten ser ut på platsen där fältstudierna ska genomföras.
 • Preliminär budget som ska innehålla: Resa till och från vistelselandet för studien, del av levnadsomkostnader (exempelvis 50% av fastställt utlandstraktamente, skatteverket.se), eventuella nödvändiga resor inom vistelselandet/regionen, vaccinationer, eventuella kostnader för utrustning nödvändiga för fältstudien samt tryck av färdig uppsats (maximalt 10 ex.)
 • Källhänvisning

Beslut om tilldelning

Målet är att tilldelande av MFS-stipendiet ska ske en månad efter sista ansökningsdag. Beslutet fattas av Högskolan i Skövdes bedömargrupp.

Skapad: 2019-11-07