Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Uppföljningen av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och relaterad utbildning är klar

Fakultetsnämnden har följt upp ämnet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och relaterat utbildningsprogram – och nu är resultatet klart. Det visar att utbildningen är i stort sett väl fungerande. Ett antal styrkor och utvecklingsområden har identifierats och de kommer nu fungera som underlag för vidare utveckling av utbildningen och verksamheten inom ämnet.

Uppföljningen har omfattat barnmorskeprogrammet, samt ämnet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa som helhet. Nedan lyfts några av de styrkor som identifierats, tillsammans med några områden där utveckling behövs för att bibehålla och höja kvaliteten inom utbildningen.

Styrkor

 • Måluppfyllelsen i examensarbetena är överlag mycket god, både för generell examen och för barnmorskeexamen.
 • Programmet har en god och genomtänkt variation av läraktiviteter och examinationsformer.
 • Samverkan med vårdverksamheterna sker regelbundet och fungerar väl.
 • Ämnesgruppen har hög pedagogisk kompetens.
 • Barnmorskeprogrammet har en tydlig koppling till forskningsgruppen Kvinna, barn, ungdom och familj, inom forskningsmiljön Hälsa och lärande.
 • Muntliga och skriftliga programutvärderingar genomförs kontinuerligt. Den muntliga programutvärderingen görs gemensamt för samtliga studenter, vilket ger möjlighet till utbyte mellan studenter inom de olika terminerna.
 • Ett jämställdhetsperspektiv integreras i samtliga kurser – genom kursmål, kurslitteratur, undervisning eller på annat sätt.

Utvecklingsområden

 • Flertalet kurser inom programmet avser att examinera många, eller nästan samtliga, examensmål. Det kräver stora resurser och blir också en utmaning om utbildningen behöver förändras.
 • Akademisk, pedagogisk och yrkesrelaterad kompetens inom området för utbildningen är god, men utbildningen vilar på ett fåtal lärare. Det generationsskifte som förväntas bland seniora lärare är en utmaning för framtida kompetensförsörjning.
 • Lärarnas tillhörighet till ämne och ämnesgrupp behöver utredas och tydliggöras.
 • En utredning rekommenderas för att säkerställa att ämnet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa har klassificering i lämpligt utbildningsområde.
 • Utbildningsplanens mål som rör digitalisering för hållbar utveckling nämner inte specifikt digital teknik.

En del av kvalitetssystemet för utbildning

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem för utbildning. En viktig del är den granskning av examensarbeten som externa bedömare gör. Uppföljningen vart 6:e år kompletterar bland annat den årliga uppföljning av utbildningsprogram som programansvariga och ämnesföreträdare genomför i KUpp. Syftet med uppföljningarna är att bibehålla och höja utbildningarnas kvalitet.

Läs mer

Uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram

Kvalitetssystem för utbildning

Kontakt

Jessika Cullberg
Fakultetsnämndens projektledare 
för uppföljningar inom 
kvalitetssystemet för utbildning
jessika.cullberg@his.se
Telefon: 0500-448548

Skapad: 2019-02-15