Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Uppföljningen av omvårdnad och relaterade utbildningar är klar

Fakultetsnämnden har följt upp ämnet omvårdnad och relaterade utbildningsprogram – och nu är resultatet klart.

Det visar att utbildningen inom omvårdnad är i stort sett väl fungerande. Ett antal styrkor och utvecklingsområden har identifierats och de kommer nu fungera som underlag för vidare utveckling av utbildningarna och verksamheten inom ämnet.

Uppföljningen har omfattat sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen för diabetessjuksköterskor, distriktssköterskor och skolsköterskor, samt ämnet omvårdnad som helhet. Nedan lyfts några av de styrkor som identifierats, tillsammans med några områden där utveckling behövs för att bibehålla och höja kvaliteten inom utbildningen.

Styrkor

  • Måluppfyllelsen i examensarbetena är överlag god, både för generell examen och för yrkesexamina.
  • Ämnesspecifika och kvalitetssäkrande didaktiska strategier finns framtagna för vårdutbildningarna inom ämnet och programmen har en god och genomtänkt variation av läraktiviteter och examinationsformer.
  • Samverkan med vårdverksamheterna sker regelbundet och fungerar väl.
  • Programutvärderingar genomförs kontinuerligt i flertalet av programmen. Studenterna informeras om resultaten.
  • Studenterna i sjuksköterskeprogrammet upplever att det finns en röd tråd i utbildningen och att deras kunskaper gradvis utvecklas.
  • Det finns en grundläggande insikt och tanke hos lärarlaget kring digitalisering för hållbar utveckling – en förutsättning för framtidens vård.

Utvecklingsområden

  • För några av programmen avser flera kurser att examinera många, eller nästan samtliga, nationella examensmål. Det kräver stora resurser och blir också en utmaning om utbildningen behöver förändras.
  • För specialistsjuksköterskeprogrammen behöver det säkerställas att det bedrivs forskning som kopplar till respektive program och som når studenterna.
  • Ämnet omvårdnad är på väg in i en generationsväxling bland seniora lärare, samtidigt som det är svårt att rekrytera disputerad personal.
  • Sjuksköterskeprogrammets kurser inom biomedicin behöver utveckla anknytningen till sjuksköterskeprofessionen.

En del av kvalitetssystemet för utbildning

Alla ämnen och relaterade utbildningsprogram följs upp vart 6:e år inom ramen för Högskolans kvalitetssystem för utbildning.  En viktig del är den granskning av examensarbeten som externa bedömare gör. Uppföljningen vart 6:e år kompletterar bland annat den årliga uppföljning av utbildningsprogram som programansvariga och ämnesföreträdare genomför i KUpp. Syftet med uppföljningarna är att bibehålla och höja utbildningarnas kvalitet.

Läs mer

Uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram

Kvalitetssystem för utbildning

Skapad: 2019-02-15