Något gick fel

Testa att ladda om sidan eller försök igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta systemarenden@his.se

Hoppa till innehåll (Tryck Enter)
 

Studenter säger sitt om distansstudierna

Hur har den nya studiesituationen fungerat för studenterna vid Högskolan i Skövde? Under några veckor i maj genomförde Högskolan en enkät för att ta reda på hur ni upplever studiemiljön vid distansstudier.

På bara några dagar i mitten av mars förändrades studiesituationen för både studenter och undervisande personal. Från i stort sett en dag till en annan ställde Sveriges högskolor och universitet om, från att bedriva traditionell campusbaserad undervisning till i stort sett endast ha undervisning på distans. Studiemiljön flyttades över en natt från campus till hemmiljön. Högskolans i Skövde har nu genomfört en enkät och frågat studenter hur de har upplevt situationen sen den 18 mars. Enkäten visar att omställningen på många sätt fungerat bra. Fördelar som lyfts är bland annat möjligheten att kunna ta del av kursmaterialet och föreläsningar online flera gånger och friheten att kunna styra när och var man studerar. Men det har samtidigt varit en tuff period för många av er. En stor andel lyfter svårigheter med studiemotivation, studieplanering och studieteknik. Ungefär hälften säger att studiemotivationen blivit sämre, liksom orken att fokusera på studierna.

Fler känner sig ensamma

Hälften av studenterna som svarat på enkäten konstaterar att ensamheten har ökat och att kunskapsutbytet med andra studenter minskat, liksom att grupparbeten/samarbeten i stor utsträckning har försämrats. Kontakten med personal på Högskolan upplevs också ha blivit sämre under tiden med distansstudier. Ungefär 70 procent uppger att de deltagit i färre sociala aktiviteter och att de också fått mycket sämre kontakt med andra studenter. Om distansundervisning måste fortsätta vill de studenter som svarat ha mer stöd kring motivation och studieplanering, även stresshantering och sociala kontakter kommer högt på listan.

– Det resultatet stämmer överens med de signaler vi har fått från studenterna under våren. Rent tekniskt har det fungerat väl att studera på distans men studenternas studiesociala situation har påverkats negativt av omställningen. Det här är en viktig anledning till vi på Högskolan i Skövde hela tiden har signalerat att vi vill tillbaka till campusundervisning så fort det blir möjligt, säger Högskolan i Skövdes rektors Lars Niklasson.

Om studiemiljön och tekniken

Majoriteten av alla studenter, 86 procent, uppger att de har haft den utrustning som krävts för att klara av utbildningen på distans. Av de som upplevde brister i teknikutrustningen säger många studenter att de har saknat programvaror och att de hade en sämre internetuppkoppling hemma. Tre av fyra svarar att de har en bra studiemiljö hemma och en av fyra uppger att de fortsatt att komma till Högskolans lokaler såsom datasalar och bibliotek.

Information via webbsidor

74 procent uppger att det fick information om Högskolans beslut om att ställa om till distansundervisning via Högskolans webbsidor och studentportalen. Nio av tio menar att det har varit tydligt om de har distansundervisning eller om något kursmoment fortfarande skulle äga rum på campus. Men en del av studenterna upplevde att de inledningsvis saknade information om scheman, tentor och omtentor.

Saknar campus och lyfter lärarna

Strax under hälften svarar att undervisning på distans fungerar lika väl som på campus, men lyfter svårigheter med att vissa kurser passar bättre, andra sämre på distans. En del kommenterar att de saknar campusmiljön, att information från Högskolan varit utspridd och att undervisning via Zoom och Canvas är mer begränsande än klassrumsundervisning. Andra lyfter att lärarna varit väldigt engagerade och många tycker att det är positivt att kunna titta på föreläsningar vid upprepade tillfällen. 83 procent känner till vilka åtgärder Högskolan har vidtagit för att minska smittspridningen av covid-19.

Fakta om enkäten

Enkätsvaren har gett värdefull information som Högskolan kan ha nytta av i arbetet med att förbättra studiemiljön. Totalt skickades enkäten till 3011 studenter och 723 studenter, det vill säga 24 procent av dem svarade. Enkäten gick till studenter som läser campus- och lärcentrabaserade utbildningar och kurser samt till internationella studenter. Enkäten genomfördes via Evasys under tiden 6-19 maj.

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om distansundervisning från den 15 juni. Högskolan i Skövde planerar därmed för att starta höstterminen på campus. Utbildningen på campus kommer dock att organiseras på ett sätt som är anpassat till de Folkhälsomyndighetens kvarvarande rekommendationer.

Kontakt:
Elizabeth Persson, Bitr chef, Avdelningen för Utbildnings- och studentstöd
Telefon: 0500-448905, E-mail: elizabeth.persson@his.se

 

 

 

Skapad: 2020-06-03